Skip to main content

Ogólne warunki sprzedaży

Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę EW INVEST Eryk Wiśniewski z siedzibą w Pyrzycach ul. Warszawska 95, NIP 9551477292 (zwaną dalej „Sprzedającym”).
 2. OWS dotyczą każdej transakcji sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i stanowią kompletne uregulowanie wiążące strony w zakresie sprzedaży wyrobów przez Sprzedającego.
 3. OWS są udostępnione do wiadomości Kupującego na stronie internetowej www.ew-invest.com oraz w biurze Sprzedającego. Obowiązek zapoznania się z OWS leży po stronie Kupującego. Kupujący nie może zasłaniać się nieznajomością OWS.
 4. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie odmiennie uregulowanym w umowie sprzedaży.
 5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.
 6. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej i zgody Sprzedającego.

Zamówienia

 1. Zamówienie powinno zostać złożone w jednej z następujących form:
  1. na piśmie;
  2. pocztą elektroniczną;( zamowienia@ew-invest.com).
 2. Zamówienie powinno zawierać:
  • nazwę, NIP i adres Kupującego, wskazanie osoby kontaktowej i jej numer telefonu;
  • rodzaj(indeks) i ilość zamawianych wyrobów;
  • określenie sposobu odbioru/dostawy;
  • miejsce i oczekiwany termin dostawy,
  • uzgodnione warunki cenowe (rabaty, oferty, itp.)
  • sposób zapłaty,
  • pieczątkę firmową i podpis osoby upoważnionej do składania zamówień,
  • imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do odbioru wyrobów,
  • wskazanie numery oferty lub cennika,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i zaakceptowaniu OWS.
 3. W przypadku zamówienia wraz z dostawą wyrobów, Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia dojazdu samochodów ciężarowych do miejsca rozładunku.
 4. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany zamówienia wymagają formy pisemnej. Błędy w treści zamówienia i wynikające z tego tytułu konsekwencje obciążają Kupującego.
 5. Termin dostawy wskazany w zamówieniu jest terminem jedynie przybliżonym, a jego przekroczenie nie uprawnia Kupującego do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

Sprzedaż i dostawy

 1. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego do realizacji. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany w tej samej formie w jakiej złożył zamówienie.
 2. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest faktura wraz z dokumentem WZ.
 3. Ceny wyrobów oferowanych przez Sprzedającego są cenami umownymi, przy czym obowiązująca jest cena z oferty lub cennika stanowiącego podstawę zamówienia.
 4. Zapłata za wydane wyroby nastąpi w terminie określonym na fakturze.
 5. Miejscem zapłaty ceny jest siedziba Sprzedającego. Numer rachunku bankowego wskazany jest na fakturze.
 6. Początkiem biegu terminu zapłaty ceny jest dzień wystawienia faktury.
 7. Zapłatę uważa się za zrealizowaną w dniu wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Sprzedającego.
 8. Sprzedane wyroby pozostają własnością Sprzedającego do chwili całkowitej zapłaty ich ceny przez Kupującego.
 9. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.
 10. W przypadku stwierdzenia nieuregulowanych terminowo płatności lub/i przekroczenia limitu kredytu kupieckiego Sprzedający może wstrzymać przyjęcie złożonego przez Kupującego zamówienia do realizacji, do czasu zapłaty należności przez Kupującego.
 11. W przypadku nieterminowej zapłaty Sprzedający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wpłaty Kupującego uiszczone po terminie płatności wskazanym na fakturze Sprzedający będzie zaliczał w pierwszej kolejności na poczet odsetek, dopiero zaś po ich uiszczeniu – na spłatę należności głównej. Na wniosek Kupującego Sprzedający może odstąpić od obowiązku zapłaty odsetek.
 12. Dostawy towarów transportem organizowanym przez Sprzedającego będą realizowane tylko w przypadku, gdy do miejsca dostawy jest możliwy dojazd środkami transportowymi. W przypadku braku możliwości rozładunku w miejscu dostawy towar zostanie przewieziony na koszt Kupującego do wskazanego przez niego miejsca rozładunku, jeśli miejsce nie zostanie wskazane towar zostanie zwrócony do Sprzedającego, a Kupujący zostanie obciążony kosztami transportu.
 13. Kupujący lub osoby przez niego upoważnione potwierdzają odbiór towarów poprzez złożenie czytelnego podpisu wraz z datą na dokumentach WZ.
 14. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie przy odbiorze towaru dokonać sprawdzenia zgodności zamówionego towaru pod względem ilościowym i jakościowym oraz zgodności z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia Kupujący powinien bezwzględnie wpisać na dokumencie WZ. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny montaż wyrobów bez sprawdzenia jakości i zgodności z umową.
 15. W chwili zgłoszenia się po odbiór zamówionych towarów odbiorca powinien posiadać upoważnienie wystawione przez Kupującego, które winno zawierać imię i nazwisko kierowcy, nr dowodu tożsamości, nr rejestracyjny pojazdu, nr zamówienia i podpis Kupującego.(Ewentualnie Zlecenie wykonania usługi transportowej)
 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany terminów dostaw i realizacji zamówień w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej m.in. takich jak: wyjątkowe warunki atmosferyczne wpływające na możliwość prowadzenia działalności produkcyjnej, pożary, powodzie, strajki, przerwy w dostawie prądu, utrudnienia w transporcie i inne zdarzenia, które uniemożliwiłyby Sprzedającemu realizację zamówienia.

Procedura reklamacji

 1. Sprzedający udziela gwarancji na produkowane wyroby na okres 3 lat od daty sprzedaży. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 2. Sprzedający zapewnia Kupującego o dobrej jakości oferowanych do sprzedaży wyrobów i ich zgodności z obowiązującymi dokumentami odniesienia.
 3. Wszelkie reklamacje Kupujący powinien zgłosić Sprzedającemu niezwłocznie po otrzymaniu towarów, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia wady. Reklamacje dotyczące ilości dostarczonych wyrobów nie będą uwzględniane, jeżeli na dokumencie WZ nie zostały odnotowane zastrzeżenia w tym zakresie.
 4. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać następujące informacje: dane Kupującego, datę sprzedaży, numer faktury i dokumentu WZ, asortyment, ilość, etykietę z numerem partii, opis wad, miejsce inwestycji, dokumentację fotograficzną. Wzór dokumentu – „Zgłoszenie reklamacyjne” jest dostępny na stronie internetowej Sprzedającego.
 5. Sprzedający rozpatrzy reklamację zgłoszoną w sposób prawidłowy, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 6. Sprzedający po zakończeniu procesu reklamacji poinformuje pisemnie Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Reklamowane wyroby Kupujący powinien zabezpieczyć do czasu rozpatrzenia reklamacji i udostępnić Sprzedającemu do oględzin i pobrania próbek na każde wezwanie Sprzedającego.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym składowaniem towarów oraz niewłaściwym użytkowaniem przez Kupującego, jak również za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za straty wynikające z nieprawidłowego transportu lub uszkodzenia towarów, które nastąpiły w ramach odbioru własnego.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy wadliwych wyrobów lub do wymiany wadliwych wyrobów na wyroby wolne od wad na własny koszt w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie krótszym jednak niż 30 dni. Jeżeli wymiana wyrobów jest niemożliwa albo wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków przez Sprzedającego, Sprzedający może odmówić wymiany wyrobów i zwrócić Kupującemu odpowiednią część ceny.
 10. W przypadku, gdy reklamacja okaże się bezzasadna koszty postępowania reklamacyjnego obciążają w całości Kupującego.
 11. Odpowiedzialność gwarancyjna Sprzedającego ograniczona jest do wysokości ceny sprzedanych wyrobów oraz ogranicza się jedynie do szkód rzeczywistych.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści OWS, o czym poinformuje Kupującego na 2 tygodnie przed datą ich wejścia w życie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, jego dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane przez Sprzedającego w celu i w zakresie niezbędnym do obsługi i realizacji zawartej umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i związane z zawarciem i wykonywaniem Umowy. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieskuteczne bądź nieważne, fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku, strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które będą odzwierciedlać uprzednią wolę stron.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.
 6. Niniejsze OWS obowiązują od dnia 01.01.2020 r.

Zasady regulacji